دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : ابوالفضل   تهرانیان

پست الکترونیکی : tehranian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرکل دفتربرنامه ریزی، بودجه و تشکیلات و روشهای واحد

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373/11/15

ابوالفضل تهرانیان

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^